Miljötänk

Vårt ansvar

VSB är ISO 14001-certifierat och har därmed en egen utarbetad miljöpolicy där innebörden är att vi skall ta vårt miljöansvar och kontinuerligt arbeta för att minimera företagets miljöbelastningar.
Men hur går det till och vad gör vi rent praktiskt?

HÅLLBAR FÖRVARING

VSB packar idag merparten av all skruv i pappförpackningar gjorda av miniwell. Att vi använder pappkartonger är förstås inget nytt, så har vi alltid gjort. Men det som till en början var ett omedvetet val har idag blivit en del av en medveten strategi – för miljöns skull. Att välja förpackningar gjorda av papper, är ur miljösynpunkt det bästa alternativet. Den förnyelsebara källan i materialet samt en slutprodukt som är helt återvinningsbar, gör att pappersbaserade förpackningar är ett av de mest miljövänliga förpackningsalternativen som finns.  

Vårt mål är att välja en väg där vi lämnar så få miljöfotspår efter oss som möjligt.

Vad är då FSC?

Merparten av all skruv som packas i Borås idag, packas i FSC-märkta förpackningar. Men vad innebär det? FSC står för Forest Stewardship Council, och är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC. Certifierade företag skall följa FSC:s regler för skogsbruk och spårbarhet. De får då märka sina produkter med FSC:s varumärke. FSC-märket gör att konsumenter och företag kan välja varor av trä som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk, det vill säga ett skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö.

och EPD och LCA?

LCA – livscykelanalys, på engelska Life Cycle Assassment, är ett sätt att undersöka en produkts miljöpåverkan från vaggan till graven. Det innebär att man undersöker allt från råvaruutvinning, tillverkningsprocesser, transporter och energiåtgång, till hur produkten återvinns. Med hjälp av en LCA kan man t.ex. titta och jämföra de olika delarna i en produkts livscykel, och på så sätt se var de största miljövinsterna går att finna för att kunna sätta in resurser på rätt ställe. EPD – Environmental Product Declaration, eller miljövarudeklaration, är ett system som objektivt ger information om produktens miljöprestanda och ett begrepp som man pratar mer och mer om idag. Grundinformationen i en EPD kommer ifrån en LCA. EPD:n i sig betyder inte att produkten är mer miljövänlig än en annan alternativ produkt, utan är ett dokument som på ett transparent och jämförbart sätt ger information om produktens miljöpåverkan. EPD:n granskas och verifieras av oberoende part. Standarden för EPD är ISO 14025. Vi lät RISE, före detta SP, göra en jämförande livscykelanalys över vår befintliga pappersförpackning och vår nya plastförpackning gjord av 70 % återvunnen plast som är en ny produkt våren 2018 för VSB. Vårt mål var att göra en så miljövänlig plastförpackning som möjligt. Det visade sig att den nya plastförpackningens miljöpåverkan, trots återvunnen plast, blev mycket högre än pappersförpackningen. VSB är noga att ha ett nära samarbete med kvalitativa underleverantörer som följer lagar och förordningar i sin produktion, detta ser vi som A och O!

Ett nära samarbeta med kvalitativa underleverantörer vilka följer alla de lagar och förordningar som är förknippade produktionen, ser vi som A och O!

Miljöarbetare på taket

Miljöarbetare på taket

Sedan en tid tillbaka har vi nya medarbetare. Det är ett gäng som håller till på taket och dagligen jobbar med energi och miljö.
Kanske inte så svårt att förstå vilka de är, det är förstås våra solceller.

1 812 117 koppar kaffe

Så mycket beräknas våra nya solceller bidra med under ett år. Mätt i kilowattimmar blir det 45 303 stycken. Genom att producera el från solceller minskas behovet av el från fossila bränslen, och därmed utsläppen av skadlig koldioxid. Även om vi i Sverige har låg solinstrålning under vinterhalvåret innebär en större produktion av solenergi under sommaren att vatten kan sparas i vattenkraftverkens magasin. Det går då att använd energin i vattenmagasinen på vintern istället för på sommaren. Solceller har alltså en positiv inverkan även under årets mörka del. Genom Energiöverenskommelsen från år 2016, har Sverige ett uttalat mål om att ha 100 procent förnybar elproduktion år 2040. Då känns det bra att vi som företag kan vara med att nå de uppsatta målen och bidra till en mer hållbar värld. Nä, undra om vi inte ska ta en kopp kaffe på det?

Minskade transporter

Utrymmesoptimeringen i våra förpackningar, med mer skruv på mindre yta, är förstås ett skäl så gott som något. Men som bonus medför optimeringen även positiva effekter för vår miljö. Att optimera fyllnadsgraden i förpackningarna innebär att mindre material behövs vid framställningen av kartongerna. Transporterna från vår förpackningsproducent till VSB:s lager och från VSB:s lager ut till våra kunder minskas, och därmed de påfrestningar dessa innebär. Även pappkartongens släta ytor, utan utstickande detaljer som skapar luftfickor, ger en ökad fyllnadsgrad på pallen. Det leder till minskade transporter.
Numera sker även all paketering av skruv hos oss i Brämhult, i Borås. Det medför att de långväga transporterna från Asien minskats med 25–30 %.

Avgiftat byggande

BASTA-systemet

VSB är idag anslutet till BASTA, ett system som har som mål att avgifta byggandet. BASTA vänder sig till alla som vill göra medvetna materialval i syftet att fasa ut ämnen med farliga egenskaper. Systemet bidrar genom utfasningen, till att uppnå Sveriges nationella miljömål ”Giftfri miljö”.

I BASTA:s databas finns bygg- och anläggningsprodukter som klarar BASTA: s högt ställda krav på kemiskt innehåll. EU:s lagstiftning REACH är kärnan i dessa krav. Databasen är öppen och fritt tillgänglig för alla.

Produkter som klarar kraven gällande innehåll av ämnen med farliga egenskaper registreras av leverantörer och tillverkare. Informationen i systemet tredjepartsgranskas och kvalitetssäkras genom regelbundna revisioner av anslutna leverantörer och tillverkare.

I stort sett alla VSB:s artiklar uppfyller BASTA-kraven.

Friskare hus

SundaHus och Byggvarubedömningen

För att uppfylla de krav som ställs på våra produkter från kunder och övriga målgrupper inom byggsektorn är många av VSB:s artiklar även bedömda genom systemen SundaHus och Byggvarubedömningen, BVB.

Dessa system arbetar på liknande sätt och fungerar som redskap för att kunna göra medvetna materialval med så låg miljö- och hälsobelastning som möjligt. Även dessa system utgår från EU:s förordning REACH. Till skillnad från BASTA-systemet, där det är leverantör och producent som deklarerar och registrerar produkterna, sker bedömning och deklaration hos SundaHus respektive BVB.

Mycket i dessa två system påminner om varandra t.ex. deras värdering av förekomst av hälso- och miljöskadliga ämnen. SundaHus och BVB tittar i viss mån också på resursfrågor och produkten ur ett hållbarhetsperspektiv. BVB har utöver detta, arbetat fram kriterier för ett bedömningssystem utifrån sociala förhållanden.

  • Informationsmaterial

    Här beställer du det informationsmaterial du är intresserad av. De levereras per post inom kort.