Integritetspolicy

Så att du kan känna dig trygg

På VSB strävar vi alltid efter en hög nivå. Inte minst då det gäller dataskydd och personlig integritet. För att du ska känna dig trygg och veta hur vi samlar in och använder personuppgifter hittar du här vår integritetspolicy. Policyn beskriver dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Har du fortfarande frågor?
Välkommen att höra av dig!

VSB Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Västsvensk Byggskruv AB, organisationsnummer: 556243-3440, med adress: Vävlagargatan 7, 507 30 Brämhult (nedan kallad VSB), är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för företagets verksamhet.

     På VSB värnar vi om den personliga integriteten och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. I denna inte-gritetspolicy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Vilka personuppgifter vi behandlar och varför

För att företaget ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

     Vi samlar in företagsinformation och personuppgifter i form av namn, titel, och kontaktuppgifter, för att kunna uppfylla ingångna kundavtal och på grund av lagkrav, till exempel vår skyldighet enligt bokförings- och skattelagstiftningen.

     Om du använder vår utbildningsportal samlar vi även in personuppgifter i form av inloggningsuppgifter, användar-ID, IP-adress, information om vilka utbildningar du genomfört, användarbeteende, statistik och kraschrapporter för felsökningar. I utbildningsportalen behandlar vi personuppgifter i syfte att ge dig tillgång till utbildningsportalen och utbildningarna, för att föra statistik och utveckla portalen. Detta sker baserat på vårt berättigade intresse. Med hänvisning till intresseavvägning samlar vi också in företagsinformation och personuppgifter i informations- och marknadsföringssyfte. Allt i syfte för att bland annat kunna kommunicera rätt information till rätt person inom din organisation via telefon, sms, post och e-post samt för att vi ska kunna besöka dig och leverera beställda varor.

Insamling av webbstatistik

VSB använder sig av så kallade cookies från bland annat Google Analytics på vsbyggskruv.se.
En cookie är en liten textfil som skickas till och sparas på din dator, mobil eller surfplatta när du besöker vår webbplats. Det finns två typer av cookies – permanenta och temporära (session-cookies). Permanenta cookies lagras tills du själv, eller servern som sänt dem, raderar dem. Session-cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.
Vi använder cookies på vsbyggskruv.se för att kunna:

 •  Se information som besöksstatistik
 •  Se vilka operativsystem som används
 •  Se vilka webbläsare som används
 •  Se hur olika delar på webbplatsen används av våra besökare

Vi använder inte cookies för att analysera hur du som person använder webbplatsen på individuell nivå. Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du enkelt stänga av, blockera och avlägsna lagrade cookies i samtyckesfunktionen på vår webbsida eller i din webbläsares inställningar.

Vilka delar vi personuppgifter med?

När det krävs för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster, delar vi dina personuppgifter med företag som fungerar som våra personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som hanterar information på vårt uppdrag och enligt de instruktioner vi ger. Vi har ingått avtal med alla våra personuppgiftsbiträden som säkrar skyddet av de personuppgifter de behandlar och att de kommer att följa våra säkerhetskrav. Vi kan även komma att dela dina uppgifter med parter som är självständigt personuppgiftsansvariga när så krävs, exempelvis myndigheter.

 

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES, därmed finns alla våra egna IT-system inom detta geografiska område. Vid systemmässig support och underhåll kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES, till exempel om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgifts-biträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet (till exempel logg-filer). Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES säkerställs skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet i fråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av så kallade lämpliga skyddsåtgärder.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Vi samlar in företagsinformation och personuppgifter som du skickar till oss till exempel; när du blir kund hos oss, när du lägger beställningar och ingår avtal med oss, när du kontaktar support eller kundtjänst, när du deltar i en utbildning i vår utbildningsportal, när du svarar på e-post och svarskort eller när du söker jobb hos oss. Eftersom vi i huvudsak samarbetar med dig som företagare samlar vi till övervägande del in generell företagsinformation såsom företagsnamn, organisationsnummer, telefonnummer och adress. Detta är inte personuppgifter (om du inte bedriver enskild näringsverksamhet) och omfattas inte av GDPR.

     Den lagliga grunden för behandlingen av ovannämnda personuppgifter är i huvudsak rättslig förpliktelse men kan även vara intresseavvägning, till exempel när du som icke befintlig kund kontaktar oss.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

VSB sparar aldrig dina personuppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen, krav i lag eller annan författning.

     VSB gör en bedömning årligen om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår, kommer uppgifterna att raderas.

     I vissa fall har VSB dock en skyldighet att fortsatt lagra personuppgifterna. Sådan skyldighet föreligger i exempelvis bokföringslagen, där vi har en skyldighet att lagra personuppgifter i minst 7 år. I de fall där bokföringslagen eller annan lag ej tillämpas gör VSB en bedömning vart 3:e år och ser om det fortfarande är nödvändigt att spara personuppgifterna för ändamålet. Om det ej är nödvändigt raderar vi dessa uppgifter, om vi anser att vi fortsatt behöver behålla uppgifterna för ändamålet så sparar vi dem till nästa års bedömning.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende VSB:s behandling av dina personuppgifter. VSB ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får VSB ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader.

     Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.
Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 •  Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

     Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta VSB för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende VSB:s behandling av personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten, besök www.imy.se.

Ändringar i integritetspolicyn

Observera att villkoren i integritetspolicyn kan komma att ändras. Den nya versionen kommer i sådana fall att publiceras på VSB:s webbplats. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna. Vid ändringar av materiell betydelse kommer vi dock via e-post, om du har meddelat oss din e-postadress, att uppmärksamma dig på att ändringar har skett.

     Om ändringarna rör sådan personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtycke kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke.

Om du vill veta mer

Har du frågor om VSB:s personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta VSB:s GDPR-ansvarig. Ring då vår kundsupport 033-23 03 03 och fråga efter GDPR-ansvarig på företaget eller maila på vsb@vsbyggskruv.se med attention GDPR-ansvarig.

 

 

Ladda ner vår Integritetspolicy i pdf-format »

Brämhult 2024-04-12

 

 

 

 

 

 • Informationsmaterial

  Här beställer du det informationsmaterial du är intresserad av. De levereras per post inom kort.