EPD – Miljövarudeklaration

Transparent information om miljöpåverkan

Vi pratar idag ofta om vår miljö och hur vi ska kunna minska vår egen miljöpåverkan. Att jämföra olika produkters miljöavtryck är i det sammanhanget en intressant aspekt. En EPD, det vill säga en miljövarudeklaration, ger transparent och jämförbar information om en produkts miljöeffekt, och är på så sätt ett användbart instrument.

Vad är en EPD

LCA – livscykelanalys, på engelska Life Cycle Assassment, är ett sätt att undersöka en produkts miljöpåverkan från vaggan till graven. Det innebär att man undersöker allt från råvaruutvinning, tillverkningsprocesser, transporter och energiåtgång, till hur produkten återvinns. Med hjälp av en LCA kan man t.ex. titta på och jämföra de olika delarna i en produkts livscykel, och på så sätt se var de största miljövinsterna går att finna för att kunna sätta in resurser på rätt ställe. EPD – Environmental Product Declaration, eller miljövarudeklaration, är ett system som objektivt ger information om produktens miljöprestanda och ett begrepp som man pratar mer och mer om idag. Grundinformationen i en EPD kommer ifrån en LCA. EPD:n i sig betyder inte att produkten är mer miljövänlig än en annan alternativ produkt, utan är ett dokument som på ett transparent och jämförbart sätt ger information om produktens miljöpåverkan. EPD:n granskas och verifieras av oberoende part enligt ISO 14025:2006.

EPD

VARFÖR HAR VI VALT ATT TA FRAM EN EPD?

För att förstå vår miljöpåverkan och minska den.

En EPD bygger på en livscykelanalys som kartlägger produktens miljöpåverkan över hela produktens livscykel. Det ger ett mycket bra underlag för att förstå vår miljöpåverkan och hitta möjligheter till förbättring.

För att kunna ge en trygg och trovärdig kommunikation av vår produkts miljöprestanda till våra kunder.

En EPD är tredjepartsgranskad vilket innebär att vår deklaration är kvalitetsgranskad och vi kan därmed kommunicera vår produkts miljöprestanda på ett tryggt och trovärdigt sätt.

För att kunna möta nutida och framtida lagkrav.

I takt med att hållbarhetskraven på företag ökar blir det allt viktigare med ett strukturerat och aktivt hållbarhetsarbete. Processen med att ta fram EPD:er och resultaten i sig själva ger ett bra underlag för vårt och våra kunders hållbarhetsarbete, oavsett om vi är verksamma i en bransch som har detta som nuvarande lagkrav eller inte.

EPD skruvar

Detta har vi gjort:

När vi förstod att det fr o m 1 januari 2022 skulle införas en ny lag om klimatdeklaration för byggnader bestämde vi oss omgående för att börja arbetet med att ta fram en livscykelanalys på vårt sortiment. Vi tog hjälp av ett företag med experter inom livscykelanalys och livscykeldesign och med hjälp av dem har vi undersökt våra produkters miljöpåverkan från vaggan till graven. Detta innebär att vi tittat på allt från råvaruutvinning, tillverkningsprocesser, transporter och energiåtgång, till hur produkten återvinns. Detta arbete har resulterat i att vi idag kan presentera en EPD som täcker nästan hela vårt sortiment.
Ladda ned vår EPD-rapport

Ladda ned vår EPD-rapport

Är du intresserad och vill läsa mer,
välkommen att ladda ned vår EPD-rapport.

DU HITTAR DEN HÄR!
  • Informationsmaterial

    Här beställer du det informationsmaterial du är intresserad av. De levereras per post inom kort.