EPD – Miljøvaredeklarasjon

Transparent informasjon om miljøpåvirkning

I dag snakker vi ofte om miljøet vårt og hvordan vi kan redusere vårt egen miljøpåvirkning. Å sammenligne miljøfotavtrykket til forskjellige produkter er i den konteksten et interessant aspekt. En EPD, altså en miljøvaredeklarasjon, gir transparent og sammenlignbar informasjon om et produkts miljøpåvirkning, og er dermed en nyttig instrument.

HVA ER EN EPD?

LCA – livssyklusanalyse, Life Cycle Assassment på engelsk, er en måte å undersøke et produkts miljøpåvirkning fra vuggen til graven på. Det innebærer at undersøker alt fra råvareutvinning, produksjonsprosesser, transporter og energiforbruk til hvordan produktet gjenvinnes. Ved hjelp av LCA kan man f.eks. se og sammenlikne de ulike delene av et produkts livssyklus, og på den måten se hvor de største miljøgevinstene er å finne for å kunne sette inn ressurser på rett sted. EPD – Environmental Product Declaration, eller miljøvaredeklarasjon, er et system som objektivt gir informasjon om produktets miljøbelastning og et begrep man snakker mer og mer om i dag. Grunninformasjonen i en EPD kommer fra en LCA. EPDen betyr som sådan ikke at produktet er mer miljøvennlig enn et annet alternativt produkt, men er et instrument som på en transparent og sammenliknbar måte gir informasjon om produktets miljøpåvirkning. EPDen granskes og verifiseres av en uavhengig part i henhold til ISO 14025:2006.

EPD

HVORFOR HAR VI VALGT Å UTARBEIDE EN EPD?

For å forstå vår miljøpåvirkning og redusere den.

En EPD bygger på en livssyklusanalyse som kartlegger produktets miljøpåvirkning i hele produktets livssyklus. Det gir et svært godt grunnlag for å forstå vår miljøpåvirkning og finne muligheter for forbedring.

For å kunne gi en trygg og troverdig formidling av vårt produkts miljøegenskaper til kundene våre.

En EPD er tredjepartsgransket, noe som innebærer at vår deklarasjon er kvalitetsgransket, og dermed kan vi kommunisere vårt produkts miljøegenskaper på en trygg og troverdig måte.

For å kunne møte nåværende og fremtidige lovkrav.

I takt med at bærekraftkravene til bedrifter øker, blir det stadig viktigere med et strukturert og aktivt bærekraftrarbeid. Prosessen med å utarbeide EPDer og resultatene som sådan gir et godt grunnlag for vårt og våre kunders bærekraftarbeid, uansett om vi er i en bransje som har dette som nåværende lovkrav eller ei.

EPD skruvar

DETTE HAR VI GJORT:

Da vi forsto at det f.o.m. 1. januar 2022 ville bli innført en ny lov om klimadeklarasjon for bygg, bestemte vi oss omgående for å begynne arbeidet med å utarbeide en livssyklusanalyse av vårt sortiment. Vi fikk hjelp av et foretak med eksperter innenfor livssyklusanalyse og livssyklusdesign, og med deres hjelp har vi undersøkt våre produkters miljøpåvirkning fra vugge til grav. Dette innebærer at vi har sett på alt fra råvareutvinning, produksjonsprosesser, transporter og energiforbruk til hvordan produktet gjenvinnes. Dette arbeidet har resultert i at vi i dag kan presentere en EPD som dekker nesten hele vårt sortiment.
LAST NED VÅR EPD-RAPPORT

LAST NED VÅR EPD-RAPPORT


Hvis du er interessert og vil lese mer, er du velkommen til å laste ned vår EPD-rapport.

DU FINNER DEN HER!
  • Informasjonsmateriell

    Her bestiller du det informasjonsmateriell du er interessert i. Det leveres raskt per post.